بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«بۇل ارا-مارس» NASA مارستىڭ جاقىنداعى سۋرەتىن جاريالادى

2013.07.03 15:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت