بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

سۇراپىل سوققان «رۋمبيا» داۋىلىنان كەيىنگى جانجياڭنىڭ اپات جاعدايى

2013.07.03 16:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2-شىلدە كۇنى ساعات 5 اينالاسىندا، بيىلعى 6-ءنومىرلى ىستىق بەلدەۋلىك بوران ــ «رۋمبيا» گۋاڭدۇڭنىڭ جانجياڭ قالاسىنا قاراستى دۇڭحاي ارالىن باسىپ ءوتىپ، ساعات 5 جارىم مولشەرىندە جانجياڭ قالاسى ماجياڭ رايونى حۋگۋاڭ قالاشىعىنان قۇرلىققا ءىلىنىپ، سەنترىنىڭ ماڭىنداعى ەڭ جوعارى جەل كۇشى 10 بالعا جەتكەن، تايفىڭ داۋىلى سوققاننان كەيىن، ءتىلشى اپاتقا ءبىرشاما اۋىر ۇشراعان حۋگۋاڭ قالاشىعى تايپيڭ قالاشىعى، دۇڭحاي ارالىن، پوتۋ رايونى قاتارلى جەرلەرگە بارىپ، اپپارات كوزى ارقىلى اپات جاعدايىن ەستەلىككە الدى.

  كەزەكتە تۇرعىندار وزدەرىن وزدەرى قۇتقارۋ شارالارىن بەلسەنە ەتەك الدىرۋدا، اپات جاعدايى الى دە ساناققا الىنۋ ۇستىندە. (پراكتيكانت: جۇلدىز اقباي قىزى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت