بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش-ىنىڭ بۇرىنعى اۋىر ونەركاسىپ بازاسى

2013.07.04 15:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا مەديالارىنىڭ 3-شىلدە دە حابارلاۋىنشا، جاقىندا جاريالانعان ءبىر توپ جاڭا سۋرەتتە ا ق ش-ىنىڭ نيۋيورك شتاتى مەن مۇنان باسقا شىعىس سولتۇستىگىندەگى شتاتتارىنداعى ىستەن قالعان كونە قۇرىلىستار مەن نەگىزدىك قۇرىلعىلاردى كورسەتكەن، ول جەر كەزىندە ا ق ش-ىنىڭ ايگىلى اۋىر ونەركاسىپ بازاسى بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت