بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«وڭتۇستىك شينجياڭداعى ءبىرىنشى بازاردا» ساۋدا-ساتتىق قىزا ءتۇستى

2013.07.05 14:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  اتاعى الىسقا تاراعان دولان قويى. شىن جيان فوتوسىءتىلشىمىز شىن جيان 4-شىلدەدە مارالباسى اۋدانىنان حابارلايدى. مارالباسى اۋدانى سارىميا قالاشىعى وڭتۇستىك شينجياڭداعى ساۋدا-ساتتىق جاعىنداعى ماڭىزدى قالاشىق، «وڭتۇستىك شينجياڭداعى ءبىرىنشى بازار» دەگەن اتاعى بار. ءار بەيسەنبى كۇنگى شار تاراپتان بازارعا كەلگەن اۋىلداستاردىڭ سانى 100 مىڭ ادامعا، كۇندىك ساۋدا-ساتتىق سوماسى 5 ميلليون يۋانعا جەتەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت