بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

عاجايىپ ادام كەسكىنىن سالعان تۋىندىلار (9)

2013.07.09 15:08  

عاجايىپ ادام كەسكىنىن سالعان تۋىندىلار (9)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت