بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش-تىق ايەل فوتوگراف سۇراپىل داۋىلدا تۇسىرگەن ايبىندى كورىنىستەر

2013.07.12 15:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» حابارلاۋىنشا، ا ق ش-تىق ايەل فوتوگراف كاميللە سەيماننىڭ اتاعى ۇيەكتىك الاپتاردى فوتوعا تۇسىرۋمەن شىققان، ءبىراق ول 8 جاسار قىزىنىڭ ۇسىنىسى بويىنشا سۇراپىل داۋىلدى سۋرەتكە تۇسىرە باستاعان. تومەندەگى تۇىندىلار ا ق ش-تىڭ ورتا-باتىس بولەگىندە سوققان سۇراپىل داۋىلدا تۇسىرىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • 12-بازار باسقارۋ كاسىبى، قىزمەتكە ورنالاۋ كورسەتكىشى %85