بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

نوسەرلى جاڭبىردان كەيىنگى حالىق بۇقاراسىنىڭ ءتۇرلى بەينەسى

2013.07.12 15:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  9-شىلدە، لانجوۋدا نوسەر جاۋعاننان كەيىن، كوپتەگەن جەرلەردە سۋ ىركىلىپ قالعاندىقتان، قالا تۇرعىندارىنىڭ ءجۇرىپ-تۇرۋىنا قيىنشىلىق الا كەلدى. اۋدارعان: جۇلدىز اقباي قىزى (پراكتيكانت)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • 12-بازار باسقارۋ كاسىبى، قىزمەتكە ورنالاۋ كورسەتكىشى %85