بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

نوسەرلى جاڭبىردان كەيىن گۋاڭجوۋ قالاسىندا اۆتوكولىك توسىلدى

2013.07.16 16:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  15-شىلدەدە نوسەرلى جاڭبىر جاۋعاننان كەيىن گۋاڭجوۋ كوشەسىندە وڭتۇستىك-سولتۇستىك قوس باعىتتا اۆتوكولىك توسىلىپ، گۋاڭجوۋ قالاسنىڭ نەگىزگى جولدارى بەينە كولىك توقتاتۋ الاڭىنا ۇقساپ قالدى، توسىلعان اۆتوكولىكتەر ۇزىننان ۇزاققا سوزىلىپ جاتتى. اۋدارعان: جۇلدىز اقباي قىزى (پراكتيكانت)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت