بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش نەۆادا قۇمدىعىنداعى كەرەمەت بۇلاق

2013.07.17 15:57   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت