بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇندىستاندا باستاۋىش مەكتەپ وقۋشىلارى ازىقتىقتان ۋلانۋ وقيعاسى تۋىلىپ، 20 بالا كوز جۇمىپ، 30 بالا ەمحاناعا جەتكىزىلدى

2013.07.18 13:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ءۇندىستاننىڭ بيحار شتاتىنداعى ءمانساپتىنىڭ جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 17-شىلدەدە حابارلاۋىنشا، سودان ءبىر كۇن بۇرىن بيحار شتاتى سالان ايماعىنداعى باستاۋىش مەكتەپتە تۋىلعان ازىقتىقتان ۋلانۋ وقيعاسىندا 20 بالا كوز جۇمىپ، 20 بالا پاتىناداعى ەمحاناعا جەتكىزىلىپ ەمدەلگەن. جەرگىلىكتى ۇكىمەت قازىر بۇل ىسكە تەكسەرۋ جۇرگىزۋدە. بيحار شتاتىنىڭ باس مينيسترى نيديش قازا بولعان بالالاردىڭ وتباسىلارىنا 3 مىڭ ا ق ش دوللارىنان تولەم بەرىلەتىنىن جاريالاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت