بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شانشيدىڭ جينسى قىساڭىنداعى ساياحات رايونىندا تاۋ كوشكىنى ءتۇسىپ، ءبىر ادام ءولىپ، 18 ادام اۋىر جارالاندى

2013.07.22 13:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  21-شىلدە ساعات 11 دە شانشي ولكەسىنىڭ جينسى قىساڭىنداعى ساياحات وڭىرىندە تاۋ كوشكىنى ءتۇسىپ ،ءبىر ادام ءولىپ، 18 ادام اۋىر جارالاندى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، كوشكىن تۇسكەن جەر ساياحات رايونى جيۋلۇڭتاننىڭ ماڭىندا ەكەن، تاۋدىڭ تاسى ءجۇز مەترگە تاياۋ بيىكتىكتەن قۇلاعان، شاشىراعان تاستار استىرتتاعى ساياحاتشىلارعا تيگەن. كوشكىندە ساياحاتشىلاردان ءبىر ەر قازا بولىپ، 18 ادام جارالانعان. مۇنىڭ ىشىندە 2 ادام اۋىر جارالانعان، ءبىر قىزدىڭ قول-اياعى سىنعان، تاعى ءبىر جىگىتتىڭ باسى جارىلعان. قازىر، جاراقاتتانعانداردىڭ بارلىعى ەمحاناعا جەتكىزىلىپ ەمدەلۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت