بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

بەيجيڭ كارەفوۋر ەرەن بازارىندا تۋىلعان قاندى ۋاقيعاداعى اۋىر جارالانعان ايەل قۇتقارۋ ءونىم بەرمەي قايتىس بولدى

2013.07.23 17:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  22-شىلدە تۇستە، بەيجيڭ ماليانداۋ ماڭىنداعى كارەفوۋر ەرەن بازارىندا پىشاقپەن ادام جارالاۋ قاندى ۋاقيعاسى تۋىلدى، بۇل جولعى ۋاقيعادا 4 ادام جارالاندى، قىلمىس كۇماندىسى ساقشىلار جاعىنان ۇستىندە ۇستالدى. بەيجيڭ ساقشىلارىنىڭ حابارلاۋىنشا، سول كۇنى ساعات 11 دەن 40 مينۋت وتكەندە، بەيجيڭ ساقشىلارى بۇقارانىڭ ماليانداۋ ماڭىنداعى كارەفوۋر ەرەن بازارىنىڭ ەكىنشى قاباتىندا بىرەۋدىڭ ادامدارعا پىشاق سالىپ جارالاعاندىعى جونىندەگى مالىمدەۋىن تاپسىرىپ العان. بۇل جاعدايدان حابار الىسىمەن ساقشىلار دەر كەزىندە ناق مايدانعا بارىپ دەلونى ءبىرجاقتىلى ەتۋگە، ءارى قىلمىس كۇماندىسىن ۇستاۋعا ادام جىبەرگەن. العاشقى تەكسەرىپ-تەكتەۋ ارقىلى، قىلمىس كۇماندىسىنىڭ اتى ۋاڭ XX، ەر، 1963-جىلى تۋىلعان، بەيجيڭ قالاسىنىڭ تۇرعىنى ەكەنى ءمالىم بولدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت