بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

سىچۋان ولكەسىنىڭ داجوۋ قالاسىندا تاۋ كوشكىسى ءتۇسىپ، تۇرعىندار بيناسىن باسىپ قالىپ، ءبىر قىز بالا قازا بولعان

2013.07.24 14:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  23-شىلدە تاڭعى ساعات بىردەن باستاپ، سىچۋان ولكەسىنىڭ داجوۋ قالاسىندا تاعى دا قالىڭ نوسەر جاۋىپ،ءىشىنارا جەرلەردە جاڭبىر مولشەرى 144.1 ميللي مەترگە جەتكەن. ۋانيۋان قالاسى تايپيڭ قالاشىعىنىڭ ءبىرىنشى تۇرعىندار رايونىندا تاۋ كوشكىنى تۇسكەن، قازىر ءبىر قىز بالانىڭ قازا بولعانى راستالدى، بۇدان سىرت تاعى ءبىر قىز بالا دەرەكسىز كەتىپ، ءبىر ءبولىم ادامدار جارلانعان. قازىر، كوشكىن تۇسكەن رايونعا كىرۋگە شەكتەۋ قويىلىپ، جەرگىلىكتى ۇكىمەت بارلىق كۇشتى اتتانىسقا كەلتىرىپ دەرەكسىز كەتكەندەردى ىزدەستىرۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت