بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شىڭگىل اۋداندىق 17-كەزەكتى اقىندار ايتىسىنان سۋرەتتەر

2013.07.25 14:47  

شىڭگىل اۋداندىق 17-كەزەكتى اقىندار ايتىسىنان سۋرەتتەر

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت