بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

يسپانياداعى پويەز اۋدارىلۋ شىرعالاڭىندا 80 ادام قازا بولعان

بۇكىل مەملەكەت بويىنشا 3 كۇن ازا تۇتپاقشى

2013.07.26 15:01   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  24-شىلدە كەش، يسپانيادا پويەز اۋدارىلۋداي اۋىر شىرعالاڭ تۋىلدى. ساقشى جاقتىڭ جاريالاعان ساندى مالىمەتىنە نەگىزدەلگەندە، قازىرگە دەيىن 80 ادام قازا بولعان. جۇڭگونىڭ يسپانيادا تۇراتىن باس ەلشىحاناسىنىڭ 25-شىلدەدە شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ تىلشىسىنە حابارلاۋىنشا، بۇل جولعى شىرعالاڭدا قازا بولعانداردىڭ ىشىندە جۇڭگو ازاماتى جوق ەكەنىن تۇراقتاندىرعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • دۇنيە جۇزىندەگى ەڭ كىشكەنتاي سۋ ءجۇزۋشى، ومار ەكى جاستا عانا، ءبىراق سۋعا ءجۇزۋدىڭ شەبەرى، ءارى اۆسترالياداعى سۋعا جۇزۋدە ىستەتىلەتىن اسپاپتار دۇكەنىنىڭ كوبىنىڭ جارشىسى بولعان.