بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

برازيليالىق قىز بالا مالتاپ ءجۇرىپ، تۇتقيىلدان اكۋلانىڭ شابۋىلىنا ۇشىراپ قازا بولعان

2013.07.29 14:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليانىڭ «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 24-شىلدەدە حابارلاۋىنشا، سان-پاۋلولىق 18جاستاعى برۋنا گوبي ەسىمدى قىز 22-شىلدەدە برازيليانىڭ شىعىس سولتۇستىگىندەگى رەسيفە رايونىنداعى بوا ۋياگەم تەڭىز قايراڭىندا مالتاپ ءجۇرىپ سۋعا شوگىپ كەتكەن، قۇتقارۋشىلار وعان ەندى جەتە بەرگەندە براننا گوبي اكۋلانىڭ شابۋىلىنا تاپ بولعان. ەمحاناعا جەتكىزىلگەننەن كەيىن، قۇتقارۋ ءونىم بەرمەي قازا بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت