بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

برازيليالىق قىز بالا مالتاپ ءجۇرىپ، تۇتقيىلدان اكۋلانىڭ شابۋىلىنا ۇشىراپ قازا بولعان(5)

2013.07.29 14:32  

برازيليالىق قىز بالا مالتاپ ءجۇرىپ، تۇتقيىلدان اكۋلانىڭ شابۋىلىنا ۇشىراپ قازا بولعان(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت