بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جان-دۇنيەڭىزگە قاتىستى قىزىقتى سىناقتار

2013.07.29 15:24    بۇل تىنىشتىقتاعى سۋرەت، رۋحاني جاقتاعى باسىمدىلىق جوعارى بولعان سايىن، سۋرەتتىڭ اينالۋى دا تەز بولىپ كورىنەدى، ادەتتە بۇل سۋرەت بالالارعا تىنىشتىقتا بولىپ كورىنەدى. وسى جانە سوڭعى بەتتەردەگى قىزىقتى سىناقتاردى اۋدارىپ دايىنداعان: جۇلدىز اقباي قىزى (پراكتيكانت)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • دۇنيە جۇزىندەگى ەڭ كىشكەنتاي سۋ ءجۇزۋشى، ومار ەكى جاستا عانا، ءبىراق سۋعا ءجۇزۋدىڭ شەبەرى، ءارى اۆسترالياداعى سۋعا جۇزۋدە ىستەتىلەتىن اسپاپتار دۇكەنىنىڭ كوبىنىڭ جارشىسى بولعان.