بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شۆەتساريادا پويەز سوعىلىسىپ، 44 ادام جارالاندى

2013.07.30 13:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شۆەتساريا ساقشى جاعىنىڭ 29-شىلدەدە مالىمدەۋىنشە، سول كۇنى كەشكى ساعات 19 اينالاسىندا، ەكى پويەز اتالعان ەلدىڭ باتىسىنداعى ۆود وبلىسىنىڭ گرانگەس-مارناند ايماعىندا سوعىلىسقان، شىرعالاڭدا 44 ادام جارالانعان، مۇندا 4 ادامنىڭ جاراقاتى سالماقتى ەكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت