بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«مەدۆەدەۆ پەن پۋتين» بالىق اۋلاۋعا شىقتى

2013.07.30 16:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جەرگىلىكتى ۋاقىت 2013-جىلى 26-شىلدە كۇنى، رەسەي زۇڭتۇڭى پۋتين مەن زۇڭلي مەدۆەدەۆ تۋا رەسپۋبليكاسىناداعى تابىيعي قورىققا بارىپ بالىق اۋلادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • دۇنيە جۇزىندەگى ەڭ كىشكەنتاي سۋ ءجۇزۋشى، ومار ەكى جاستا عانا، ءبىراق سۋعا ءجۇزۋدىڭ شەبەرى، ءارى اۆسترالياداعى سۋعا جۇزۋدە ىستەتىلەتىن اسپاپتار دۇكەنىنىڭ كوبىنىڭ جارشىسى بولعان.