بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

داۋاز شەبەرى جىلى اۋا شارىنىڭ اراسىنداعى بولات ارقالىقتان ءجۇرىپ، گەننيس رەكوردىن جاراتتى

2013.07.31 13:21    بەس تۇردەن گەننيس الەمدىك رەكوردىن ساقتاۋشى، شينجياڭنىڭ داۋاز ونەرىنىڭ التىنشى ۇرپاق مۇراگەرى اسقار 30-شىلدەدە يۇننان ولكەسىنىڭ شىلين دەگەن جەرىندە جىجىلمالى جىلى اۋا شارلارىنىڭ اراسىنداعى بولات ارقالىقتان ءجۇرىپ، 38.35 سەكۋندتىق ناتيجەمەن گەننيس الەمدىك رەكوردىن جاراتىپ، گەننيس الەمدىك رەكورد باس شتابىنىڭ كۋالىگىنە يە بولدى. بۇل جولعى ونەر كورسەتۋدە داۋاز شەبەرى اسقار بۇرىنعىداي جىلجىمايتىن ەكى نۇكتە ارالىعىنداعى بولات ارقاننان ءجۇرۋ سىندى ءداستۇرلى فورمانى بۇزىپ، قوزعالىستاعى ەكى جىلى اۋا شاردىڭ ارالىعىنداعى ديامەترى 50 ميلليمەتر كەلەتىن 18 مەترلىك بولات ارقالىقتان ءجۇرىپ ءوتتى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى زو يگۋاڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت