بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

داۋاز شەبەرى جىلى اۋا شارىنىڭ اراسىنداعى بولات ارقالىقتان ءجۇرىپ، گەننيس رەكوردىن جاراتتى(6)

2013.07.31 13:21  

داۋاز شەبەرى جىلى اۋا شارىنىڭ اراسىنداعى بولات ارقالىقتان ءجۇرىپ، گەننيس رەكوردىن جاراتتى(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • دۇنيە جۇزىندەگى ەڭ كىشكەنتاي سۋ ءجۇزۋشى، ومار ەكى جاستا عانا، ءبىراق سۋعا ءجۇزۋدىڭ شەبەرى، ءارى اۆسترالياداعى سۋعا جۇزۋدە ىستەتىلەتىن اسپاپتار دۇكەنىنىڭ كوبىنىڭ جارشىسى بولعان.