بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«كوكقامىردا كوركەم جىر» اتتى اقىندار ايتىسى وتكىزىلدى

2013.08.01 15:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  كوركى كوز سۇرىندىرەتىن قۇلجا اۋدانى كوكقامىر ساحاراسىنىڭ قايشى جايلاۋى سارتوبە جازىعىندا ساحارا مادەنيەت اپتالىعى بايلانىسىمەن اۋداننىڭ 8-كەزەكتى «كوكقامىردا كوركەم جىر» اتتى اقىندار ايتىسى مەن ساحارا مادەنيەت قيمىلى كولەمدى وتكىزىلدى.

  بۇل جولعى قيمىل 2 كۇنگە جالعاسىپ، كورەرمەن قاۋىم قازاق ۇلتىنىڭ سالت-ءداستۇرىن نەگىز ەتكەن كوش كەرۋەنىنىڭ، اقبوز اتتى ازاماتتار مەن قاراكەرگە مىنگەن بويجەتكەندەردىڭ، قىران قۇستارىن كوتەرگەن قۇسبەگىلەردىڭ سالتاناتتى پاراتىن كورىپ كوز ايدىن بولسا، 16 جۇپ ايتىسكەر اقىننىڭ تاۋدان اققان تاس بۇلاقتاي جىرلارى مەن تەرمەشىلەردىڭ سىرلى دا سىڭعىرلى اسەم اۋەندەرىن ەستىپ قۇلاق قۇرىشتارىن قاندىردى. ەرتەسى بوتا تىرسەك بالۋانداردىڭ باعىن سىنادى، الامان بايگە مەن تايپالعان جورعالاردى كومبەدەن توستى. سۋرەتتە: كوكقامىر ساحاراسىنىڭ سارتوبە جايلاۋىنداعى «كوكقامىردا كوركەم جىر» اتتى اقىندار ايتىسى مەن ساحارا مادەنيەتى قيمىلىنان فوتو قىيىقتار.

  سۋرەتىن ءتۇسىرىپ، حابارىن جازعان: باعداۋلەت باتىربەك ۇلى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت