بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش ونەرپازدارىنىڭ جۇمساق كامپيتتەن جاساعان كەرەمەت كورىنىستەرى

2013.08.01 15:51   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 30-شىلدەدەگى حابارى. ا ق ش-تىڭ جاڭا جەرسي شتاتىنان كەلگەن 30 جاستاعى تالانىتتى ونەرپاز ماسەۋ البانەسە تۇرمىستا ۇنەمى ىستەتەتىن ماتەريالدان پايدالانىپ، ىستىق بەلدەۋ ءوڭىرىنىڭ ەرەكشەلىگىنە يە كوپتەگەن ءساندى كورىنىس ۇلگىلەرىن جاساعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت