بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قازاق تۇرمىسىنا قاتىستى سۋرەتتەر(5)

2013.08.01 16:09  

قازاق تۇرمىسىنا قاتىستى سۋرەتتەر(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت