بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

افريكا قۇرلىعىنداعى جابايى حايۋاناتتار دۇنيەسى

2013.08.02 16:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 【22】 【23】 【24】 【25】 【26】 【27】 【28】 【29】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت