بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

وڭتۇستىك افريكادا مايمىلدار توپ-توبىمەن ۇرلىققا ءتۇستى

2013.08.05 13:57     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


 انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 2-تامىزدا حابارلاۋىنشا، جاقىندا، وڭتۇستىك افريكانىڭ كەيپتاۆن قالاسىنىڭ كوشەسىندە ادامدار مەن مايمىلدار ارا «پارتيزاندىق سوعىس» تۋىلعان، توپتاسىپ العان مايمىلدار بينانىڭ ەكى جاق قىرىمەن ورمەلەپ شىعىپ، تەرەزەنى اشىپ، ۇيگە ۇرلىققا تۇسكەن. ال تۇرعىندار ويىنشىق مىلتىق پەن گاز بۇركىگىش اسپابى ارقىلى ولاردى قۋالاعان. تۇرعىندار كەڭشىلىك ەتكەن سايىن، مايمىلدار ءتىپتى دە ورشەلەنگەن، كوپتەگەن تۇرعىنداردىڭ مال-مۇلكى اۋىر دارەجەدە شىعىنعا ۇشىراعان.

 ۇعىسۋعا قاراعاندا، مايمىلدار وڭتۇستىك افريكادا قورعالاتىن حايۋانات بولىپ، 1999-جىلدان بەرى، قالالاندىرۋ كولەمىنىڭ ۇلعايۋى سەبەپتى مولشەرمەن 500 مايمىل مەكەنىنەن ايىرىلعان، تىرشىلىك ءۇشىن، ولار قوقسىق توگەتىن الاڭنىڭ ماڭىندا، ازىقتىق ىزدەۋمەن كۇن كەشىرگەن. تاجيربيەلى مايمىلدار ءتىپتى قوقسىقتاردىڭ قاشان قوقسىق توگەتىن مايدانعا اپارىلاتىنىن دا بىلگەن، كەيبىرەۋى ماگازين مەن بازارعا ۇرلىققا تۇسەتىن بولعان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.