بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جياڭسۋدىڭ جيانحۋ اۋدانىنان «كونە داۋىردەگى تەڭگە اقشا» بايقالعان

كوپشىلىك تالاپ اكەتكەن

2013.08.05 14:03   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  4-تامىزدا، قىستاق تۇرعىندارى كول جاعاسىنداعى بالشىقتان كونە داۋىردەگى تەڭگە اقشانى ىزدەۋدە. 3-تامىزدا، جياڭسۋ جيانحۋ اۋدانى حالىق جولى وڭتۇستىك كوشەسى مەن شۋاڭيۇڭ كوشەسىنىڭ تۇيىلىسىندەگى لي اۋلەتى قورجاسىنىڭ تىڭ جەرىنەن، بىرەۋ قازۋ ماشيناسىمەن كول جاعاسىنان قازعان شۇڭقىردان كونە داۋىردەگى مىس تەڭگە اقشانى بايقالعان. ارتىنان ماڭايداعى تۇرعىندار مەن جۇرگىنشىلەر كەلىپ جالعاستى ىزدەگەن، تەز ارادا ولار قىرۋار تەڭگەنى بايقاعان ءارى تالاسا-تارماسا تەرىپ العان. الىپساتارلار دا كەلىپ ۇلگىرىپ، تەڭگەلەردى ساتىپ العان ءارى ونى العاشقى بايقاعان اداممەن ناق مايداندا ساۋدالاسقان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت