بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حۋايحى وزەنىنىڭ سۋى بارعان سايىن تارتىلۋدا

2013.08.08 14:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  تەمپەراتۋرانىڭ بارعان سايىن جوعارىلاۋى مەن جاڭبىر مولشەرىنىڭ ازايۋىنا بايلانىستى، بۇكىل وزەن اعارىنداعى 1000 كيلومەتر جەردىڭ سۋى بارعان سايىن تارتىلىپ ازايۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت