بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش-تىڭ جولاۋشىلار ۇشاعىندا «جارىلعىش بومبا» بار دەگەن جالعان حابارمەن ۇرەيلەندىرگەن

2013.08.08 14:43   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ا ق ش مەديالارىنىڭ 7-تامىزداعى حابارىنا قاراعاندا، بىرەۋ تەلەفون شالىپ، ۇشاقتا پارتىلاعىش زات بار دەپ حابارلاعان، يرلانديادان ۇشقان ا ق ش اۋياتسيا سەرىكتىگىنىڭ ۇشاعى امالسىزدان فيلادەلفيا حالىقارالىق ايردرومىنا قونعان. زاڭ اتقارۋ تاراۋلارى ارتىنان بۇل ۇشاقتى تەكسەرگەن، ءبىراق ەشقانداي پارتىلاعىش زات بايقالماعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت