بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

انگليالىق ەڭ جاس حايۋانات ۇيرەتۋشى ارىستاننىڭ اياعىن ۋقالايدى

2013.08.12 15:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  كوپتەگەن جاستاردىڭ تۇزدە ءجۇرىپ حايۋاناتتى قولعا ۇيرەتكەننەن كورى كومپيۋتەر الدىندا وتىرىپ ويىنشىق ويناۋدى ۇناتاتىنى داۋسىز. ءبىراق «انگليا كوندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 31-شىلدەدەگى حابارىنا قاراعاندا، انگليا وكسفورد ايماعىنداعى 18جاستاعى شاندور لارىنتيدىڭ اۋەسى ۇقساس جاستاعىلاردان وزگەشە كورىنەدى. ول اكەسىنىڭ حايۋاناتتاردى قولعا ۇيرەتۋ تالانتىنا مۇراگەرلىك ەتىپ، ءتۇز تاعىسى ارىستان مەن مىعىم دوستىق بايلانىس ورناتتى. اۋدارعان: جۇلدىز اقباي قىزى (پراكتيكانت)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت