بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

دۇنيەدەگى ەڭ كوركەم 20 اڭعار

دايىنداعان: جۇلدىز اقباي قىزى (پراكتيكانت)

2013.08.12 15:27    ا ق ش-تىڭ اريزونا شتاتىنداعى گلەن اڭعارى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت