بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بەيجيڭدە پروفەسسور عيمارات توبەسىنە ساياجاي سالعان(3)

2013.08.13 13:30  

بەيجيڭدە پروفەسسور عيمارات توبەسىنە ساياجاي سالعان(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت