بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شىنياڭدا جۇڭگوداعى تۇڭعىش وسى زامانعى ترامباي تورابى سىناق رەتىندە ىسكە قوسىلدى(4)

2013.08.16 17:02  

شىنياڭدا جۇڭگوداعى تۇڭعىش وسى زامانعى ترامباي تورابى سىناق رەتىندە ىسكە قوسىلدى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت