بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇندىستاندا ءبىر پويەز ادامدار توبىرىنا اعىلىپ كىرىپ 37 ادامدى سوعىپ ولتىرگەن

2013.08.20 15:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ءۇندىستان مەديالارىنىڭ 19-تامىزدا بەرگەن حابارى. ءۇندىستاننىڭ سولتۇستىگىندەگى بيحار قالاسىندا سول كۇنى تۇستەن بۇرىن تۋىلعان پويەز شىرعالاڭىندا 37 ادام قازا بولىپ، كوپتەگەن ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت