بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

الەم سىرلارى: شولپان جۇلدىزىندا ءبىر كۇن ءبىر جىلدان دا ۇزاق(4)

2013.08.21 13:44    عارىشتا ادام دەنەسى اشىلىپ قالسا قانداي جاعداي تۋىلادى

  عارىشتا ادام دەنەسى اشىلىپ قالسا قانداي جاعداي تۋىلاتىنى دا شەشىلمەگەن سىرلاردىڭ ءبىرى. نازاريا بويىنشا ايتقاندا، عارىشتا اشىق-شاشىق كۇيىڭىزشە 90 سەكۋند جۇرسەڭىز، دەنەڭىزدى ۇساق زاتتار جارالاۋى مۇمكىن.

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت