بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

الەم سىرلارى: شولپان جۇلدىزىندا ءبىر كۇن ءبىر جىلدان دا ۇزاق(7)

2013.08.21 13:44    اي شارى الىستاپ بارادى

  قىدىرما جۇلدىزدار مەن ولاردىڭ سەرىكتەرى اراسىندا تاسۋ-قايتۋ ۇدەمەلىلىگى دەپ اتالاتىن فيزيكالىق بارىس ءومىر سۇرەدى. مىسالى: جەر شارىنىڭ ءوز ءوسىن اينالۋ ۋاقىتى ءبىر عاسىردا 0.002 سەكۋند باياۋلايدى، الايدا اي شارىنىڭ اينالۋى تەزدەيتىندىكتەن، جىل سايىن جەر شارىنان 3.8 سانتيمەتر الىستاۋدا.

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت