بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كابۋلدا ون جىلدان بەرى تۇڭعىش رەت حالىقارالىق جارىس وتكىزىلدى(3)

2013.08.22 13:25  

كابۋلدا ون جىلدان بەرى تۇڭعىش رەت حالىقارالىق جارىس وتكىزىلدى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت