بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش 51-رايوننىڭ بار ەكەنىن رەسمي مويىندادى

2013.08.22 15:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  مۇنان نەشە كۇن ىلگەرى، ەڭ جاڭا قۇپيا قۇجاتتىڭ كورسەتۋىنشە، ا ق ش ورتالىق اقپارات مەكەمەسى (CIA) نەۆادا شتاتىنداعى 51-رايوننىڭ بار ەكەنىن رەسمي مويىنداعان، كەزىندە ا ق ش پەن سوۆەت وداعىنىڭ قىرعي قاباق سوعىس كەزىندە نەۆادا شتاتىنداعى 51-رايونىندا اسكەري قۇپيا جوسپارلار جاسالعان، ءبىراق ونىڭ سىرلى ۇشۋ تاباعىمەن جانە باسقا پلانەتا ادامدارىمەن بايلانىسى بار ما-جوق پا ەكەندىگى جونىندە ەشقانداي ءىس سىرتقا حابارلانباعان. نەۆادا شتاتىنداعى بۇل قۇمدىق رايوننىڭ تالدانۋىنا ونىڭ ماڭىندا ءبىر يادرو سىناق بازاسىنىڭ بار ەكەندىگى سەبەپشى بولعان. بۇل جەرگە رۇحساتسىز ەشقانداي كولىكتىڭ كىرۋىنە ءتيىم سالىنعان، اۋەلى دەسەڭىز بۇل جەرگە تاۋەلدى اسپان كەڭىستىگىنەن دە رۇحساتسىز ەشقانداي ۇشاقتىڭ كىرۋىنە ءتيىم سالىنعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت