بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش-نىڭ شاعىن ءبىر قالاشىعىندا «اسپاننان» 10 مىڭ دوللار جاۋعان

2013.08.23 16:57   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 21-تامىزدا بەرگەن حابارى. جاقىندا، ا ق ش-نىڭ دەلاۋارە شتاتى لەۋيس پورتىنىڭ اسپانىنان 10 مىڭ دوللار اقشا جاۋعان (61 مىڭ يۋان)،مۇنى كورگەندەر تالاسا-تارماسا جەردەن اقشا تەرگەن.

  بۇل 10 مىڭ دوللار اقشانىڭ يەسى لەونارد ماۋلل دەگەن ادام، وسى قالاشىقتىڭ تۇرعىنى، ءبىر جىلدىڭ الدىندا قايتىس بولعان، كەزىندە ول بالىق دۇكەنىن اشقان. ول ولەر الدىندا وسيەت قالدىرىپ: 10 مىڭ دوللاردى 5، 10، 20 جانە 50 دوللارعا پارشالاپ، ونىڭ دۇنيەدەن وتكەنىنە ءبىر جىل تولعاندىعىن ەسكە تۇسىرگەن كەزدە، ۇشاقپەن لەۋيس پورتىنىڭ اسپانىنان جەرگە شاشۋدى ايتقان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت