بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جۇڭگو مەن ا ق ش تەڭىز قاراقشىلارىنا قارسى تۇرۋ بىرلەسپە جاتتىعۋىن جاسادى

2013.08.26 13:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابىنىڭ 24-تامىزدا ادەن شىعاناعىنان بەرگەن حابارى. بۇگىن ادەن شىعاناعىندا كۇن شايداي اشىق، كورىنىمدىلىك دارەجەسى 5 اعىلشىن ميلى. ەكى رەتكى كەڭەستەن كەيىن جۇڭگو مەن ا ق ش-تىڭ تەڭىز قاراقشىلارىنا قارسى تۇرۋ بىرلەسپە جاتتىعۋى جوسپارداعى ۋاقىت بويىنشا ورىستەتىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت