بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

19 اپتالىق اي-كۇنى تولماي تۋىلعان نارەستە

2013.08.28 16:06   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ول تۋىلعاننان كەيىن ءبىر نەشە مينۋت ءومىر سۇرگەن، تۋىلا سالعاندا جۇرەگى قالىپتى سوققان، ءبىراق وكىنىشكە وراي ول ومىرگە تەز كەلىپ، تەز كەتكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت