بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شەتەلگە شىعىپ وقۋ ءۇشىن شەتەل ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ وقۋ قاراجاتىن ءبىلىڭىز(7)

2013.08.29 15:26    اۆستراليانىڭ موناچ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جىلدىق وقۋ قاراجاتى شامامەن 110 مىڭ يۋان تۇرادى. وقۋ قاراجاتى سالىستىرمالى تۇردە ارزان بولعانىمەن، تۇرمىس قاراجاتى ءبىرشاما قىمباتتاۋ كەلەدى، دەسەدە اۆستراليادا ەڭبەككۇش تاپشى، سوندىقتاندا شەتەلدىك وقۋشىلاردىڭ اپتاسىنا 20 ساعات جۇمىس جاساۋىنا رۇحسات ەتىلگەن.

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت