بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«كونني» تايفىڭ داۋىلى سەبەبىنەن تايۋاننىڭ ورتا بولەگىندە نوسەر جاۋدى

2013.08.30 13:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  29-تامىز، گاۋشيۇڭ قالاسى تيانلياۋ رايونىندا سۋ كولكۋ جايتى اسا اۋىر بولدى. 15-ءنومىرلى ىستىق بەلدەۋلىك داۋىل «كوننيدىڭ» ىقپالىنا ۇشىراعاندىقتان، تايۋاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى وڭىرلەردە نوسەر جاۋىپ، گاۋشيۇڭ قالاسى، تاينان قالاسى، جيا-ي اۋدانى، يۇنلين اۋدانى قاتارلى جەرلەردە سۋ كولكۋ جاعدايى اۋىر بولىپ، جولدار مەن تۇرعىن ۇيلەردى سۋ باسقان. شينحۋا اگەنتتىگى تاراتقان

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت