بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قازاقستان زۇڭتۇڭى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ(2)

2013.09.04 09:39  

قازاقستان زۇڭتۇڭى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ(2)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت