بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كوركەم تاڭبالى

2013.09.09 16:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

كوگىلدىر اسپان، كوك جايلاۋ
كوگىلدىر اسپان، كوك جايلاۋ  

  تاڭبالى جايلاۋى ىلە قازاق اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ نىلقى اۋدانىندا، قاس وزەنى اڭعارىنىڭ جوعارعى بولەگىنە ورنالاسقان، نىلقى اۋدانىنان 91 كيلومەتر قاشىقتىقتا، شىعىسىنان مايتاۋ-كۇشار تاس جولى وتەدى. ماتەريالدارعا نەگىزدەلگەندە، تاڭبالىدا شۋىرما، ساقاي، ايۋلى، زەكۋ قاتارلى 113 كورىنىس رايونى بار. سۋرەتتەردى ءابدىنۇر اۋەلقانوۆ تۇسىرگەن

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت