بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

تورعات شەكارالىق تەكسەرۋ پۇنكتى بوكەن مۇيىزىنەن 4470 داناسىن قولعا ءتۇسىردى(2)

2013.09.10 13:08  

تورعات شەكارالىق تەكسەرۋ پۇنكتى بوكەن مۇيىزىنەن 4470 داناسىن قولعا ءتۇسىردى(2)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • قىران كوپىرى