بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كورىكتى زەكۋ جايلاۋى

2013.09.10 16:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  كورىكتى زەكۋ جايلاۋى نىلقى اۋدانىنىڭ كورىنىس رايونىنىڭ ءبىرى. قاس وزەنى اڭعارىنىڭ ورتا بولەگىنە ورنالاسقان. نىلقى اۋدانىنان 58 كيلومەتر قاشىقتىقتا، زەكۋگە اۋىل شارۋاشىلىق 4-شىسى 79-تۋانى قونىستانعان. ءابدىنۇر اۋەلقانوۆ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت