بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كورىكتى زەكۋ جايلاۋى(4)

2013.09.10 16:16  

 زەكۋ  اڭعارى
 زەكۋ  اڭعارى 

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • قىران كوپىرى