بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

مايكەل جەكسوننىڭ ىلۋدە ءبىر كەزدەسەتىن سۋرەتتەرى(17)

2013.09.16 13:18  

مايكەل جەكسوننىڭ ىلۋدە ءبىر كەزدەسەتىن سۋرەتتەرى(17)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 【22】 【23】 【24】 【25】 【26】 【27】 【28】 【29】 【30】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت